SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Súčasnosť

Obec Brezina má 645 obyvateľov k 01. 01. 2022. Ľudia v produktívnom veku pracujú najmä v Košiciach, v Trebišove, ale aj vo vzdialenejších krajoch a zahraničí.  V obci sú dva súkromné obchody s rozličným tovarom, potraviny Coop Jednota, Hostinec u Bažanta, Bar - Veselá pod Izrou a Bowling Bar. Obec sa zameriava na skrášľovanie životného prostredia, úpravu verejných priestranstiev, rekonštrukcie školských budov, kultúrneho domu, knižnice, obecného úradu a ostatných budov vo vlastníctve obce.

V septembri 2011 bolo skolaudované Multifunkčné ihrisko a Bowling /2 dráhy/ , ktoré obec vybudovala s finančných prostriedkov: "Európsky poľnohospodárky fond pre rozvoj vidieka: Európa investujuca do vidieckych oblastí" , Program PRV 2007-2013.

Obec Brezina v roku 2013 získala finančné prostriedky z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Obvodný úrad Košice – z programu 06V- ochrana verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku podľa zákona č. 438/2012 Z.z o štátnom rozpočte na rok 2013, podľa § 10 ods. 1 zákona č. 583/2008 Z. z. a podľa uznesenia Rady vlády SR pre prevenciu kriminality č. 1/2013 zo dňa 28.3.2013 na financovanie výdavkov projektu prevencia kriminality " KAMEROVÝ SYSTÉM OBCE BREZINA" na kapitálové výdavky.

Dotácia bola schválená v mesiaci apríl 2013 v celkovej výške 6.000,- EUR. V rámci realizácie tohto projektu sa vybudovala časť optickej siete kamerového systému a na vytypovaných lokalitách sú umiestnené kamery , ktoré zaznamenavajú nepretržite na novovzniknutom monitorovacom pracovisku. Zariadenie bolo uvedené do prevádzky v mesiaci december 2013.

Obec žiada ďalšie finančné prostriedky na rozšírenie kamerového systému, aby mohla v budúcnosti lepšie chrániť majetok obce, občanov a návštevníkov obce Brezina. V okóbri 2014 Rada vlády SR schválila žiadosť na  II. etapu projektu  "Kamerový systém obce Brezina" a poskytla ďaľšiu dotáciu vo výške 6.000,- € čo predstavuje 80 % nákladov z celkovej sumy, 20 % dofinancuje obec z vlastných prostriedkov. Uvedené finančné prostriedky bude potrebné vyčerpať do marca 2015, kedy musí byť projekt zrealizovaný.   ,,Projekt bol finančné podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality".

V roku 2013 obec vypracovala projekt na úpravu verejného priestranstva v centre obce a podala žiadosť o dotáciu Košický samosprávny kraj pod názvom " Cyklisti - turisti v obci Brezina ". Cieľom bolo zabezpečiť oddychovú zónu pre navštevníkov prechadzajúcich medzinárodnou cyklotrasou Pusztafalu - Fuzerkajata - Byšta - Brezina - Slanská Huta. Zámer obce bol poskytnúť turistom informácie o obci Brezina a o možnosti navštíviť miesta poskytujúce občerstvenie a zariadenia  ako napr. Bowling. Súčasťou projektu bolo zakúpenie prístrešku, odpadkových košov, informačnej tabuľe a lavičiek. Zmluva medzi Košickým samosprávnym krajom a obcou Brezina o poskytnutie dotácie  vo výške 1.500,- €,  bola podpísaná v októbri 2014. Centrum obce a nové chodníky obec financovala z vlastných finančných zdrojov. Práce boli ukončené začiatkom mesiaca november 2014.

Chcete si zašportovať a zabávať sa v spoločnosti priateľov a známych?

Navštívte Bowling BAR  a Multifunkčné ihrisko

Utorok - Nedeľa 18:00 - 22:00 hod.

Využite možnosti Multifunkčného ihriska na futbal, tenis a iné športy v príjemnom prostredí . B o w l i n g - spoločenské posedenie na objednávku tel.: 0917 710 423. K dispozícií sú 2 dráhy s digitálnym počítaním. 1 dráha/1hodina/3,- Eur.

Pre spríjemnenie Vášho športového zážitku a voľných chvíľ je k dispozícií prístrešok zo sedením a krbom na grilovanie  a posedenie v bowling bare.Ponúkame možnosť, prenajať si miestnosť s kapacitou 40 miest na sedenie, na súkromné a firemné akcie.

Tešíme sa na Vás !
 

Obec Brezina

Brezová 151/32, 076 12 Brezina

bola úspešná pri hodnotení projektov v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2019-1, zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry.

 

V októbri 2019 sa začalo s realizáciou projektu s názvom:

 

Dobudovanie miestnych komunikácií pre MRK v obci Brezina

 

kód projektu ITMS2014+: 312061Z897

 

Výška nenávratného finančného príspevku (95%) je: 225 712,08 EUR

v rámci Operačného programu: Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Špecifický cieľ projektu: 6.1.1. Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Typ aktivity: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry

Hlavná aktivita projektu: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Brezina

 


Obec Brezina si stanovila za cieľ pokračovať v procese inklúzie rómskej komunity s majoritným obyvateľstvom obce. Jedná sa nám o zvýšenie sociálneho začlenenia tejto skupiny, ktorá je najviac ohrozená a zasiahnutá chudobou, nevhodnými životnými podmienkami a diskrimináciou.

Hlavnou aktivitou projektu je výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Brezina. V rámci tejto hlavnej aktivity projektu budú vybudované nové úseky chodníkov, zrekonštruované jestvujúce úseky chodníkov, zrekonštruované jestvujúce úseky ciest a taktiež sa vytvorí nový osvetlený priechod pre chodcov pri základnej škole.

Realizáciou projektu dosiahneme riešenie súčasného problému a to nevyhovujúcemu technickému stavu miestnych komunikácií. Momentálne obec nevie zabezpečiť bezpečné a plnohodnotné využívanie tejto infraštruktúry.

Výstupom projektu bude 6 zrekonštruovaných chodníkov a 2 úseky miestnej komunikácie, prostredníctvom ktorých zabezpečíme MRK obyvateľom našej obce bezpečnejšie a kvalitnejšie spojenie s dôležitými inštitúciami v obci, ktoré dennodenne využívajú. Projektom zároveň zvýšime sociálne začlenenie skupín, ktorú sú najviac ohrozené a zasiahnuté chudobou, sociálnym vylúčením, nevhodnými životnými podmienkami a diskrimináciou.

Obec Brezina chce plne využiť možnosť zvýšenia kvality života marginalizovanej rómskej komunity , prispieť k zabezpečeniu ľahšieho prístupu k verejným službám a inštitúciám v obci a prepojiť obydlia obývané rómskou komunitou s obecnými časťami.

Najefektívnejším spôsobom, ako toho docieliť je prostredníctvom rozvoja a zlepšenia základnej technickej infraštruktúry.

Aktuálne je spracovaná projektová dokumentácia a prebiehajú kroky týkajúce sa výberu zhotoviteľa diela v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní.

 Ukončenie realizácie projektu: 09/2023