SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 195)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
032024 Prenájom parciel Odb.: Obec Brezina
Dod.: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
14.60 €
Dodatok č. 1 k zmluve č. 231098 08U03 Dotácia Odb.: Obec Brezina
Dod.: Environmentálny fond
0 €
231098 08U03 Úprava práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí podpory z Fondu formou Dotácie Príjemcovi na účely financovania, resp. spolufinancovania Projektu Odb.: Obec Brezina
Dod.: Environmentálny fond
79 992 €
22024 Poskytovať služby externého manažmentu projektu v období jeho udržateľnosti Odb.: Obec Brezina
Dod.: PROGRANT, s.r.o.
289 €
23-890 Zabezpečenie funkčnosti softvéru SmartBooks Odb.: Obec Brezina
Dod.: SmartBooks, a.s.
204 €
102023 Dodávka tovarov z predajní obchodnej siete predávajúceho na základe objednávok kupujúceho Odb.: Obec Brezina
Dod.: COOP Jednota Nitra, s.d.
0 €
23/45/010/123 Záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody Odb.: Obec Brezina
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0 €
SZ2023/KE1184 Prevzatie a odvoz odpadu Odb.: ESPIK Group s.r.o.
Dod.: Obec Brezina
0 €
092023 V zimnom období zabezpečiť pluhovanie miestnych komunikácií v obci Brezina Odb.: Obec Brezina
Dod.: Tomáš Baran - Stavebná mechanizácia a služby - TOBA
40 €
082023 Predmetom zmluvy je dodávka tovaru: traktor, čelný nakladač, príslušenstvo k čelnému nakladaču - lopata, náves Odb.: Obec Brezina
Dod.: ALRC s.r.o.
79 872 €
20204518 Záväzok Poskytovateľa poskytnúť Používateľovi kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať Odb.: Obec Brezina
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, prevádzkovateľ Slovenskej národnej certifikačnej autority
0 €
072023 Prevod vlastníckeho práva Odb.: Bc. Maroš Vojtko
Dod.: Obec Brezina
1 632 €
1/2024 Zmena a doplnenie nasledovných ustanovení základnej zmluvy a príloh k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Brezina
Dod.: FÚRA s.r.o
0 €
83/014/23 poskytnutie úveru Odb.: Obec Brezina
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
32 000 €
83/013/23 poskytnutie úveru Odb.: Obec Brezina
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
31 500 €
062023 zriadenie grantového účtu Odb.: Obec Brezina
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
5190062713 Úrazové poistenie Odb.: Obec Brezina
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
80 €
23/45/054/1716 Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Brezina
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0 €
32/O2023 Zabezpečenie audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2022, overenie výročnej správy za rok 2022 a preverenie súladu hospodárenia obce Odb.: Obec Brezina
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o.
780 €
052023 Odvodnenie zrážkovej vody z povrchu pri miestnom cintoríne Odb.: Obec Brezina
Dod.: SPEEDCOM s.r.o.
18 287.05 €
Generované portálom Uradne.sk